top of page

Historie

I Oslo Gullsmedlaugs segl står årstallet 1604 og har inskripsjonen: “SIGIL AURIFABRO CIVITATE OPSLO 1604”.

Mye tyder på at det hadde vært et “organisasjonsmessig” samarbeid mellom de 7 - 8 gullsmedene som virket i Oslo på begynnelsen av 1600-årene.
Oslo Gullsmedlaug er byens eldste håndverkslaug og landets nesteldste.

Håndverkslaugene er etterkommere av middelalderens gilder, som var sammenslutninger til felles vern av liv og gods. Gjennom sine vedtekter bestemte laugene forholdet mellom mestrene innbyrdes, hindret konkurranse og prøvde å sikre jevn inntektsfordeling ved å begrense mestrenes antall.  For gullsmedenes vedkommende sto kontrollen med sølvets og gullets lødighet sentralt i lovgivningen, fordi mange varer og tjenester rett og slett ble betalt med sølv. Sølvets lødighet skulle være 13 ½ lodd (843/1000).

Oslo/Christiania gullsmedene brukte det påbudte bystempel, en kronet O inntil 1624 og en kronet C etter navneskiftet.

Den første gullsmed vi kjenner til som har virket i Oslo er Thorleiv Gullsmed. Han omtales i et skifte i 1328. Bartholomeus Gullsmed blir nevnt i en skrivelse fra dronning Margrethe på Akershus til kong Håkon i 1370. Flere gullsmeder er videre nevnt i skifter etc.

Da Oslo brant i 1624 ble den nye by bygget under Akershus voller og gitt navnet Christiania og lauget tok da navnet Christiania Guldsmedlaug.

Lauget omfattet Oslo/Christiania by, men i 1718 ble det en stor utvidelse idet gullsmedene i byene rundt Oslofjorden fra Halden til Skien kom med. Året etter utnevnes gullsmedenes første guardein. Det er den offentlige (Kongens) oppnevnte kontrollorgan som først og fremst skulle påse at gullsmedene holdt riktig finhet på sine varer.

Den 15.juli 1839 ble det vedtatt en ny håndverkslov i Norge som friga håndverksnæringen og besluttet at alle håndverkslaug skulle oppløses når de mestrene var dø som hadde løst sitt håndverksbrev før 1839.

21.november 1861 ble siste laugsmøte holdt i Christiania Guldsmedlaug.

I 1884 tok daværende Norges Håndverkerforbund initiativet til at det skulle dannes lokale faggrupper i alle håndverksfag og Kristiania Guldsmedmestres Faggruppe så dagens lys.

I 1925 tok byen sitt gamle navn tilbake – Oslo. Laugsdannelse var igjen blitt tillat og faggruppen tok tilbake sitt opprinnelige navn Oslo

Gullsmedlaug – og ringen var sluttet.

Tekst: Per Bredo Østby

bottom of page